OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB V PRIVÁTNÍCH KAPACITÁCH FYZICKÝCH OSOB

1. OBSAH NABÍDKY

"Vakance" poskytuje služby privátního a hotelového ubytování.
Typy a označení ubytovacích jednotek z nabídky privátního ubytování "Vakance":

A - apartmán, samostatná ubytovací jednotka, kterou tvoří jeden nebo více pokojù, vlastní kuchyò a minimálnì jedna koupelna s WC. V celém objektu se mùže nacházet jeden nebo více apartmánù, studií nebo pokojù. V samostatné části objektu obvykle žijí majitelé objektu nebo jejich rodina.

AS - studio, menší apartmán typu garsoniéry, kde se ložnice, obývací pokoj, jídelna a kuchyò nacházejí v jedné místnosti nebo se ložnice nachází na otevřené galerii. Studio má vlastní koupelnu s WC. V celém objektu se mùže nacházet jeden nebo více apartmánù, studií nebo pokojù. V samostatné části objektu bydlí majitelé nebo jejich rodina.

S - pokoj, ubytovací jednotka se zajištìným místem pro přenocování, vìtšinou s vlastní koupelnou a WC, ale existuje i možnost společné koupelny s druhými pokoji. V nìkterých objektech pokojùm je k dispozici společná kuchyò, jejíž používání se vìtšinou dodatečnì platí. Ve vìtšinì případù hosté nemají možnost samostatnì připravovat jídlo, ale tehdy se nejčastìji nabízí možnost příplatku za snídanì, polopenzi nebo plnou penzi. V celém objektu se mùže nacházet jeden nebo více apartmánù, studií nebo pokojù. V samostatné části objektu bydlí majitelé nebo jejich rodina.

K - dùm, ubytovací jednotka, která zahrnuje celý objekt. Složena z jednoho nebo více pokojù, obývacího pokoje, kuchynì a minimálnì jedné koupelny a WC. V objektu nebydlí jiní hosté ani majitelé.

Malé písmeno v označení ubytovací jednotky znamená, že objekt obsahuje nìkolik ubytovacích jednotek, bez ohledu na to, zda se tyto jednotky nacházejí v nabídce "Vakance" nebo v nich bydlí majitelé. Například, pokud se podíváme na apartmán s označením A-456-c mùžeme vyčíst, že kromì apartmánu s označením A-456-c se ve stejném objektu nacházejí ještì minimálnì dva apartmány (apartmán 'a' a apartmán 'b').

čísla v závorkách označují kapacitu ubytovací jednotky, respektive rozmístìní lùžek. Levé číslo označuje počet základních lùžek a pravé číslo počet přistýlek. Například, označení A-456-c (4 +2) znamená, že apartmán "c" v objektu 456 má 4 základní lùžka a 2 přistýlky.

V jednom pokoji mohou být nejvýše 2 základní lùžka. Všechny další lùžka v pokoji se považují za přistýlky. Za přistýlky se považují také všechny lùžka, které se nacházejí v kuchyni, jídelnì nebo obývacím pokoji. Přistýlky v ubytovacích jednotkách z nabídky Vakance jsou nejčastìji klasické postele, občas roztahovací gauče a velmi zřídka polní lùžka. Umístìní a druh přistýlky je možné ovìřit na pùdorysu a fotografiích vybraného ubytování.

Turistická agentura "Vakance", Jobova 3, 21000 Split (v dalším textu agentura), ručí jak za pravdivost obrazových záznamù i údajù vztahujících se k charakteristice ubytovacích jednotek ve své nabídce, která je dostupná na internet stránkách - www.makarskainfo.com , tak i za pravdivost podmínek pod kterými se tyto nabízí.

Agentura se zavazuje zajistit hostu ubytování v pronajatých kapacitách v rezervovaném termínu, kromì vyjímečných okolností (válka, stávka, teroristické akce, sanitátní poruchy,elementární bouře, intervence kompetentní vlády, vyšší moc a podobnì).

Pronájmem jedné nebo více ubytovacích jednotek z našeho programu zakládáte právní vztah s námi, také tím potvrzujete, že souhlasíte s obecnými podmínkami poskytování ubytovacích služeb v privátních kapacitách fyzických osob, které se Vám při této příležitosti dávají na vìdomí. Vše, co je v předbìžné dohodì o pobytu uvedeno, představuje právní závazek jak pro hosta, tak i pro agenturu. Tyto podmínky jsou základem pro řešení eventuálních sporù mezi námi, proto Vás prosíme, aby jste je pečlivì přečetli.

2. PřIHLÁŠKY

Přihlášky k rezervaci ubytování se podávají elektronickou cestou vyplnìním formuláře, dostupného na Makarskainfo.com web stránkách nebo se registrují jak v kanceláři naší agentury, tak i v kanceláři partnerù "Vakance", kteří jsou oprávnìni prodávat ubytovací kapacity z naší nabídky. Při vyplòování formuláře je host povinen vyplnit všechny údaje, které jsou v uvedeném formuláři třeba, v případì přihlášky v naší kanceláři nebo kanceláři oprávnìných zástupcù dát k nahlédnutí dokumenty nezbytné pro odbavení předepsané procedury.

3. ÚHRADY

Aby host potvrdil rezervaci, provádí platbu zálohy - akontace. Výška zálohy se pohybuje od 20 % do 50%. Zbývající částka, do celkové výše ceny pobytu, se hradí v den příjezdu v kanceláři naší agentury nebo v kanceláři oprávnìného zástupce, který je nejblíže pronajatému objektu. V nìkterých případech (např. při rezervaci, jejíž celková hodnota nepřekračuje 300 EUR nebo v případì rezervace klienty, kteří potřebují víza pro vstup do Chorvatské Republiky) je nezbytné pro potvrzení rezervace uhradit 100% celkové částky za rezervaci.

Úhradou rezervace host potvrzuje, že je zcela seznámen se všemi charakteristikami a podmínkami, pod kterými se mu vybraná ubytovací jednotka nabízí. Úhradou rezervace vzniká právní závazek jak pro hosta, tak i pro agenturu.

4. OBSAH A CENA POBYTU

Ceny uvedené na "Vakance" stránkách jsou promìnlivé u jednotlivých objektù a jsou uvedeny u každé ubytovací jednotky. Ceny zahrnují : denní nájem ubytovací jednotky, ložní povlečení, vybavenou kuchyni ( mimo pronájmu pokojù bez použití kuchynì) s potřebným nádobím, spotřeba vody, elektřiny a plynu.

Další služby jsou služby, které poskytuje ubytovací jednotka, ale nejsou zahrnuty v cenì pronájmu ( služby stravování, pronájem člunu) tyto host platí zvl᚝. Další služby je třeba požadovat v přihlášce, doplácejí se mimo cenu ubytování a jsou zahrnuty do konečného vyúčtování.

Fakultativní služby jsou služby, které nabízí agentura a nejsou vázány na nabídku pronajatého ubytování. Tyto se hradí na stanoveném místì turistickému prùvodci nebo zástupci agentury v mìnì státu, ve kterém je služba poskytnuta.

Ceny ubytovacích jednotek jsou uvedeny v Euru. Agentura si vyhrazuje právo zmìny stanovených cen v případì zmìny ceny ubytování ze strany poskytovatele služeb.

V případì zmìny ceny vybrané ubytovací jednotky po provedené přihlášce a před zaplacením akontace se agentura zavazuje okamžitì o této zmìnì hosta informovat a v případì jeho souhlasu poslat nové vyúčtování.

V případì zmìny ceny po provedené úhradì akontace agentura zaručuje hostu, že zbývající část bude uhrazena ve výši na jejímž základì se host rozhodl rezervovat vybranou ubytovací jednotku.

Všechny ceny uvedené na internetové stránce se vztahují na pobyt delší než 4 noci. Uvádíme procento zvýšení ceny v případì kratšího pobytu:

* Za čtyři noci se uvedené ceny zvyšují o 20,00%.
* Za tři noci se uvedené ceny zvyšují o 30,00%.
* Za dvì noci se uvedené ceny zvyšují o 50,00%.
* Za jednu noc se uvedené ceny zvyšují o 75,00%.

5. KATEGORIZACE A POPIS SLUŽEB

Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle služební kategorizace místní turistické organizace v dobì vydání povolení pro práci a podle náhledu na skutečný stav ubytování ze strany pracovníka Vakance při zpracování objektu.

Standard ubytování, stravování, služeb u jednotlivých míst v porovnání s jinými zemìmi jsou rùzné. Informace, které získá turista na prodejním místì nezavazují agenturu ve vìtší míře než informace poskytnuté na našich internetových stránkách.

Agentura se zavazuje u každé ubytovací jednotce, pro počet osob, pro který je určena, zajistit odpovídající nádobí a jídelní výbavu. Každý host musí být přijat do čisté a uklizené ubytovací jednotky, hosty budou očekávat čistá povlečení. Klientùm, kteří zùstávají v objektu déle než jeden týden, bude jednou týdnì provedena výmìna ložního prádla. Poskytovatel služeb není povinen zajistit klientovi ručníky.


V den příjezdu do ubytovací jednotky nastupuje host po 14. hodinì, v den odjezdu opouští ubytovací jednotku do 10ti hodin. Poskytovatel ubytování v dobì 4 hodin připraví ubytovací jednotku do stavu pro přijetí nových hostù.

Předání klíčù pronajatých ubytovacích jednotek je v samém objektu ze strany poskytovatele.

6. PRÁVO AGENTURY NA ZMÌNY A ZRUŠENÍ

Agentura mùže předložit zmìny rezervovaného ubytování nebo zrušit pronajaté ubytovací kapacity zcela nebo částečnì pokud před nebo v dobì trvání dovolené dojde k okolnostem, které se nemohou odstranit ani zrušit a které nastaly v dobì mimo zpracování programu nabídky nebo v dobì přihlášení a potvrzení pronájmu předmìtných ubytovacích jednotek.

Pokud má agentura možnost nabídnout hostovi alternativu, zmìna rezervovaného ubytování mùže být vyřízena v souladu s výbìrem hosta.. Nabízená alternativa musí být ve stejné nebo vyšší kvalitì v porovnání s kvalitou rezervovaného ubytování.

Agentura je povinna všechny hosty. kteří úhradou akontace potvrdili svùj příjezd, informovat o zmìnì v rezervaci nebo ve zrušení ihned po zjištìní okolností a v případì nemožného vyhledání alternativního ubytování vrátit jim nerealizovanou částku, sníženou o administrativní agenturní náklady.

7. PRÁVO HOSTA NA ZMÌNY A ZRUŠENÍ

Klient má možnost zmìnit již definovanou rezervaci, pouze pokud poskytovatel služeb s tím souhlasí a to mùže zahrnovat: zmìnu nositele rezervace, termínu rezervace, počtu osob, vìku osob, druhu rezervovaných základních nebo doplòkových služeb a dynamiky platby. Žádost o zmìnu rezervace se podává písemnou cestou (e-mail, fax nebo pošta). Realizace uvedených zmìn se platí paušálnì za zmìnu (novou kalkulaci ceny), přičemž poplatek závisí od data přijetí písemné žádosti o zmìnu parametrù rezervace:

 • za zmìnu, o kterou klient požádal 21 a více dní před začátkem čerpání zakoupených služeb, "Vakance" účtuje paušální administrativní poplatek ve výši 30,00 €,
 • za zmìnu, o kterou klient požádal 20 a ménì dní před začátkem čerpání zakoupených služeb, "Vakance" účtuje paušální administrativní poplatek ve výši 45,00 €.

Pokud klient po odsouhlasení a potvrzení zmìny požádá o novou zmìnu rezervace, za tuto bude znovu účtován paušální poplatek v souladu s výše uvedenými pravidly, a to i v případì, že jsou nové parametry totožné s parametry originálnì potvrzené rezervace.
Pokud si klient přeje zrušit rezervované ubytování, musí tak učinit písemnì (e-mail, fax nebo pošta).

Datum, kdy cestovní kancelář obdržela písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, představuje základ pro vyúčtování storno poplatkù, a to následujícím zpùsobem:

Ubytování:
 • Při odstoupení od smlouvy do 29 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi na pokrytí manipulačních a administrativních nákladù 40 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 28 do 22 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 50 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 21 do 8 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 60 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 7 do 0 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 100 % celkové ceny zakoupeného ubytování.
Hotely:
 • Při odstoupení od smlouvy do 29 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi na pokrytí manipulačních a administrativních nákladù 50 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 28 do 22 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 60 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 21 do 15 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 70 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 14 do 8 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje "Vakance" klientovi 80 % celkové ceny zakoupeného ubytování. Zbylou sumu (kromì rezervací ubytování na majáku) vrátí na náklady příjemce klientovi.
 • Při odstoupení od smlouvy od 7 do 0 dní před začátkem čerpání zakoupených služeb účtuje Adriatic.hr klientovi 100 % celkové ceny zakoupeného ubytování.
 • Pokud se klient nedostaví na místo určení nebo zruší pobyt po jeho započetí, nemá právo na dodatečné vymáhání uhrazené sumy.

Pokud nastaly vyšší náklady, než je uvedeno v případných storno podmínkách, agentura si vyhrazuje právo úhrady skutečnì vzniklých nákladù.

Pokud host zruší pronajaté ubytovací kapacity a při zrušení rezervace najde nového uživatele této rezervace, agentura účtuje pouze náklady vzniklé provedenou zmìnou.

Cestovní kancelář na základì písemné žádosti klienta, pokud je to možné, provádí zmìny podmínek sjednané a uhrazené rezervace. Provedení takových zmìn podléhá zaplacení paušálního poplatku 25 EUR za jednu zmìnu. Zmìnou podmínek rezervace se rozumí zmìna termínu pobytu, počtu ubytovaných osob anebo jejich vìku, rezervovaných služeb v dané ubytovací jednotce, resp. dalších parametrù rezervace.

8. POVINNOSTI AGENTURY

Agentura je povinna starat se o provedení služeb i o výbìr poskytovatele služeb dohledem dobrého hospodáře a také se starat o práva a zájmy hosta tak jak je dobrým zvykem v turistice.

Agentura je povinna zajistit, aby byla hostovi poskytovány všechny zakoupené služby a také odpovídá hostovi za možné neuskutečnìné služby nebo část služeb.

Agentura vylučuje každou odpovìdnost v případì zmìny a neposkytnutí služeb vzniklých z dùvodù vyšší moci.

9. POVINNOSTI HOSTA

Host je povinen:

 • dodržovat platné cestovní předpisy. Náklady za zničení nebo ztrátu dokumentù na cestì nese host.
 • dodržovat celní a devizové předpisy Chorvatské republiky jako i ve státech, ve kterých pobývá v prùbìhu cesty
 • dodržovat domácí řád v pronajaté ubytovací jednotce, také spolupracovat s poskytovatelem služeb v dobré víře
 • při dojezdu do ubytovací jednotky předložit vaucher s přesnì vyznačeným počtem osob i druhem služeb, které mají být poskytovány. Předmìtný vaucher je poslán na adresu bydlištì hosta ihned po uhrazené rezervaci.
 • v den příjezdu na určené místo je host povinen uhradit zbývající část účtu, pokud tak již dříve neučinil.

V případì nedodržování tìchto povinností host nese odpovìdnost za vzniklé náklady a odpovídá agentuře za vzniklou škodu.

10. ZAVAZADLA

Zavazadla veze host na své riziko, doporučujeme pojištìní zavazadel u příslušné pojišovny.

Agentura neodpovídá za zničená zavazadla nebo jejich ztrátu, ani za ukradení zavazadel nebo drahocenností v ubytovací jednotce. Ohlášení případných ztrát nebo zničení zavazadel provádí host poskytovateli služeb ubytování a příslušné policejní stanici.

11. CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ

Agentura nabízí pro hosta možnost "balíku" cestovního pojištìní, které zahrnuje následující:

 • zdravotní pojištìní pobytu v HR
 • pojištìní zavazadel
 • pojištìní následkù nešastné náhody
 • pojištìní zrušení cesty

V případì zájmu o "balík" cestovního pojištìní host při vyplòování přihlášky k rezervaci vyplní příslušný formulář. Při konečném vyúčtování je tato služba zvl᚝ vyúčtována. Host je předem seznámen s cenou služby pojišovny a výší náhrady agentuře za vybavení této služby . Potvrzení o uhrazeném "balíku" cestovního pojištìní je přiloženo k vaucheru a odesláno hostovi na jeho adresu bydlištì.

12. řEŠENÍ PřIPOMÍNEK

Každý host - nositel smlouvy má právo připomínek ohlednì neprovedených smluvních služeb. Pokud jsou zakoupené služby částečnì nebo nekvalitnì provedeny, host mùže požadovat přimìřenou odškodnìní pokud předloží písemné připomínky. Každý host- nositel smlouvy předkládá připomínky zvl᚝.

Postup ve vìci připomínek:

 • pokud host na samém místì určení nebude spokojen se stavem, je povinen ihned po příjezdu informovat agenturu o míře své nespokojenosti, potažmo povìřeného zástupce agentury. V případì, že host nemá možnost kontaktovat agenturu nebo jejího povìřeného zástupce , host reklamuje poskytovateli služeb. Host je povinen spolupracovat jak se zástupcem agentury, tak i s poskytovatelem služeb v dobré víře, aby se vyřešily dùvody připomínek. Pokud host na samém místì nepřijme nabízené řešení připomínek, které odpovídá rezervované a uhrazené službì, agentura nebude brát v úvahu náhrady hostovy rezervace ani nebude shledávat jako svoji povinnost na ní odpovìdìt.
  Mìřítko pro porovnání základní a náhradní služby je cena stanovena na "Vakance" internet stránkách. Agentura nesmí hostovi jako náhradní nabídnout služby menší hodnoty než zakoupené.
 • pokud host na místì samém nebude spokojen se stavem a opustí objekt a iniciativnì sám vyhledá jiné ubytování s tím, že agentuře neposkytne šanci aby odstranila dùvod jeho nespokojenosti, nebo mu event. najde jiné ubytování, takový host nemùže požadovat navrácení penìz ani uplatòovat žádost o úhradì škody, bez ohledu na skutečnost byly li jeho stížnosti oprávnìné nebo ne.
  V případì připomínek a žádosti o pomoc, tj. arbitráží ze strany agentury, agentura si vyhrazuje lhùtu 8 hodin od přijetí připomínky, aby vyřešila spornou situaci. Doba od 22 do 8 hodin se nepočítá do této lhùty. Pod podmínkou že jsou podmínky nespokojenosti oprávnìné, řešením situace je odstranìní příčiny do které je stav uveden.. Pokud se oprávnìné připomínky nemohou odstranit, agentura se zavazuje najít náhradní ubytování.
 • Pokud host i zástupce agentury nemìli možnost najít společné řešení, spíší písemné potvrzení o tomto ve dvou výtiscích, které obì strany na znamení souhlasu podepíší. Host obdrží jeden výtisk tohoto potvrzení.
 • nejpozdìji 7 dnù po návratu z cesty (nedìle se nepočítá) host zašle písemný připomínky do sídla "Vakance" a k připomínce přiloží i písemné potvrzení, které společnì podepsali zástupce agentury a host, také přiloží i případné účty, které jsou vázány k dodatečným nákladùm, které výmìna ubytovací jednotky vyžadovala. Agentura přijme k řízení jenom zcela zdokumentované podklady, které přijme u stanovené lhùtì 8 dnù.
 • agentura je povinna zaslat písemné rozhodnutí na tuto připomínku ve lhùtì 14ti dnù pro přijetí připomínky. Agentura mùže odložit lhùtu pro řešení z dùvodu shromáždìní informací a provìření dùvodu stížnosti u poskytovatele služeb a to nejvýše o 14 dnù. Agentura bude řešit jenom ty stížnosti, které nebylo možné vyřešit na místì dovolené.
 • Dokud agentura nepředloží řešení, host se zříká spolupráce s jakoukoliv druhou osobou, arbitráže UHPA, soudního návrhu nebo poskytování informací do medií. Pokud by host postupoval proti této úmluvì,má agentura právo požadovat náhradu škody, která by tímto postupem vznikla.

Nejvyšší náhrada po stížnosti mùže dosáhnout výši reklamované části služby a nemùže zahrnout již užívané služby jako ani celkovou částku pobytu. Tímto se vyjímá právo hosta na úhradu nemateriální škody.

13. PřÍSLUŠNOST SOUDU

Pokud host není spokojen s rozhodnutím agentury, má právo na soudní arbitráž. Pro takový případ náleží příslušnost soudu ve Splitu.

14. UPOZORNÌNÍ

Uhrazením rezervace host celkovì souhlasí s programem i zde uvedenými podmínkami poskytování služeb v privátních kapacitách fyzických osob.

Marinas:  PulaZadar,
SibenikSplit,  Dubrovnik

Croatia